ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός του μηχανισμού «Ελλάδα 2.0» είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και δημοσιονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, αλλά και την δημιουργία ανθεκτικών βιώσιμων Ευρωπαϊκών Οικονομιών και Κοινωνιών οι οποίες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και ευκαιρίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Κύρια χαρακτηριστικά του προαναφερθέντος σχεδίου, τα οποία το διαφοροποιούν από αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελούν:

 1. Η ταχύτητα υλοποίησης των επιλέξιμων έργων και επενδύσεων
 2. η κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και
 3. ο συνδυασμός επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις δέσμες προτάσεων που συνθέτουν δεκαοκτώ επιμέρους άξονες

Πράσινη Μετάβαση

 1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
 3. Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών
 4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

 1. Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος
 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
 3. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

 1. Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 2. Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας
 3. Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός

 1. Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης
 2. Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
 3. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

Οι επενδυτικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται συνολικά σε 30,5 δισ. ευρώ.

Τα 17,8 δισ. αποτελούν το άθροισμα των επιδοτήσεων, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ τα 12,7 δισ. παρέχονται μέσω δανείων μειωμένου επιτοκίου με κριτήρια αγοράς, αποκλειστικά για ιδιωτικές επενδύσεις.