ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εξετάζεται η ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του Επενδυτικού Σχεδίου, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει από 30% έως 50% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε δαπάνες ψηφιακού μετασχηματισμού και είναι επιλέξιμες. Οι ποσοστώσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

10 %
20 %
40 %

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
40 %
50 %

Το επενδυτικό σχέδιο (ΕΣ) αξιολογείται ως προς τις επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού που περιλαμβάνει, μέσω των παρακάτω δεικτών:

Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών

Δαπάνες αναφορικά με

Ψηφιακές υποδομές και υποδομές δεδομένων

Δαπάνες αναφορικά με

Ψηφιοποίηση παρεχόμενων υπηρεσιών

Δαπάνες αναφορικά με

 • α)ανάπτυξη ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • β)αξιοποίηση διαδικτυακών συστημάτων προβολής και διαφήμισης,
 • γ)δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υπηρεσιών και διαδικασιών,
 • δ)διασφάλιση ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού
 • ε)παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου,
 • στ)ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών για αυτοματοποίηση της παραγωγής (πχ ρομποτική 3D Printing,
 • ζ)κβαντικές υπολογιστικές ικανότητες/ικανότητες κβαντικής επικοινωνίας και
 • η)προμήθεια εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

Ψηφιακές υποδομές και υποδομές δεδομένων

Δαπάνες αναφορικά με

 • α)χρήση φορητών συσκευών για κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο,
 • β)αξιοποίηση διαδικτυακών συστημάτων μέσω προβολής,
 • γ)κατασκευή/χρήση data center,
 • δ)παραμετροποίηση/χρήση λογισμικού ERP, MRP, DFRP, Performance Asset Management κα,
 • ε)κάλυψη δικτύου 5 G συνδεσιμότητα με ευρεία εδαφική κάλυψη και ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας

Συνεργατικοί σχηματισμοί

i) Συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο:

Κόμβους ψηφιακής καινοτομίας και ανοικτών ψηφιακών λύσεων

Δαπάνες αναφορικά με

Συνεργατικοί σχηματισμοί

i) Συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο:

 • α) μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας
 • β) επιχειρηματιών του διαδικτύου και νεοσύστατων επιχειρήσεων στον τομέα των ΤΠΕ, Β2Β

ii) Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει

 • α) σχέδιο ανάπτυξης και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • β) εκτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων (πχ απασχόληση νέων)

Κόμβους ψηφιακής καινοτομίας και ανοικτών ψηφιακών λύσεων

Δαπάνες αναφορικά με

 • α) παροχή υποστήριξης σε νεοφυείς επιχειρήσεις
 • β) εκτίμηση σχετικά με την συμβολή στο οικοσύστημα καινοτομίας ή στην αύξηση εσόδων για το ελληνικό δημόσιο ή στην δημιουργία διείσδυση σε νέες αγορές ή στην βελτίωση ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων ή στην βελτίωση της αειφορίας των επιχειρήσεων ή στην κοινωνική ευημερία (πχ θέσεις απασχόλησης, αριστεία)

Ψηφιοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)

Δαπάνες σχετικά με

 • α)προμήθεια χρήση συστημάτων/υποδομών (πχ ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, τηλεργασία, ψηφιακό γραφείο, κυβερνοασφάλεια, e commerce),
 • β)διαδικτυακά μέσα προβολής,
 • γ)παροχή/πώληση προϊόντων
 • δ)ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων,
 • ε)οργανωτική καινοτομία και καινοτομία marketing)
 • στ)διασφάλιση ψηφιακής αλυσίδας,
 • ζ)αναδυόμενες και προηγμένες τεχνολογίες
 • η)ψηφιακά εργαλεία (πχ CRM, ERP, BPM)
 • θ)πλατφόρμες σχετικές με την κανονιστική συμμόρφωση GDPR)