ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Το χρηματοδοτικό σχήμα των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων θα είναι το εξής:

  1. Τα δάνεια ΤΑΑ δύναται να καλύπτουν έως 50% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους,
  2. Τουλάχιστον το 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους θα καλύπτει η ιδία συμμετοχή
  3. Το υπόλοιπο επιλέξιμο κόστος θα καλύπτεται μέσω δανείων συγχρηματοδότησης (κατ’ ελάχιστον του 30%) παρεχόμενα από την τράπεζα.
  4. Καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου συγχρηματοδότησης, υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθούν πρόσθετα δάνεια, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

Το επιτόκιο των Δανείων ΤΑΑ καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 4822/2021. Για κάθε Δάνειο ΤΑΑ εφαρμόζεται το επιτόκιο που ορίζεται στην εν λόγω ΚΥΑ, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υπογραφής της Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη και επιβεβαιώνεται από τον Αξιολογητή.

Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης καθορίζεται με βάση τις κρατούσες στην αγορά συνθήκες κατά την κρίση και σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας και δύναται να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο.