ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Εξετάζεται η ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει από 30% έως 50% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε δαπάνες πράσινης μετάβασης και είναι επιλέξιμες. Οι ποσοστώσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

20 %
40 %
50 %

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
40 %
50 %

Το επενδυτικό σχέδιο (ΕΣ) αξιολογείται ως προς τις επενδύσεις πράσινης μετάβασης που περιλαμβάνει, μέσω των παρακάτω δεικτών:

  • Πράσινες Τεχνολογίες: Δαπάνες αναφορικά με τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης την ψηφιοποίηση των μεταφορών και άλλων ειδών ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας) που στοχεύουν στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
  • Πράσινες Ικανότητες/Δεξιότητες: Δαπάνες που συμβάλουν στις πράσινες δεξιότητες και στην πράσινη οικονομία
  • Βιοποικιλότητα: Δαπάνες αναφορικά με την προστασία της φύσης της βιοποικιλότητας, τη φυσική κληρονομιά, τις πράσινες και γαλάζιες υποδομές και την αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000
  • Ενεργειακή Απόδοση: Δαπάνες αναφορικά με α) έργα ενεργειακής απόδοσης σε ΜμΕ μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρικτικά μέτρα β) δαπάνες για κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων και γ) δαπάνες σχετικά τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη
  • Ανακαίνιση Κτιρίων: Δαπάνες επίτευξης ενεργειακής απόδοσης μέσω ανακαίνισης του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος ή δημόσιας υποδομής, έργων επίδειξης και υποστηρικτικών μέτρων
  • Κυκλική Οικονομία: Δαπάνες αναφορικά με α) ενέργειες συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, β) διαχείριση οικιακών, ή επαγγελματικών ή βιομηχανικών αποβλήτων, γ) μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην κυκλική οικονομία δ) αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων μολυσμένου εδάφους
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη: Δαπάνες αναφορικά με α) έργα υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, β) μέτρα πρόληψης για πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, γ) καθαρές αστικές μεταφορές, δ) αναβάθμιση σιδηροδρόμων μηδενικών εκπομπών, δ) θαλάσσιων λιμένων εσωτερικών πλωτών οδών (με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις), κλπ.
  • Δημιουργία Θέσεων Εργασίας: Δαπάνες αναφορικά με την βελτίωση των δεικτών απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας που συνδέονται με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
  • Διαφύλαξη Ενεργειακής Ασφάλειας: Δαπάνες αναφορικά με α) έξυπνα ενεργειακά συστήματα, β) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από i) αιολικές πηγές, ii) ηλιακές πηγές, iii) βιομάζα, iv) άλλες πηγές (πχ γεωθερμική, θαλάσσια ενέργεια)