ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Το ΤΑΑ προβλέπει τα ακόλουθα στάδια μέχρι την εκταμίευση της χρηματοδότησης:

  1. Κατ’ αρχήν έλεγχος επιλεξιμότητας της επένδυσης και προέγκριση του χρηματοδοτικού σχήματος από την τράπεζα, κατόπιν ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του επενδυτή και της βιωσιμότητας της επένδυσης, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες του πιστωτικού ιδρύματος.
  2. Η τράπεζα ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για την επιλογή Αξιολογητή.
  3. Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης μεταξύ φορέα επένδυσης και Αξιολογητή.
  4. Έναρξη αξιολόγησης της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου και έλεγχος σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων από τον Αξιολογητή.
  5. Λήψη τελικής χρηματοδοτικής έγκρισης από την τράπεζα
  6. Περίοδος διάθεσης προγράμματος:

    Έως  26.08.2026 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος