ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ, EΡΕΥΝΑ & ΑΝAΠΤΥΞΗ

Εξετάζεται η κάλυψη ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας, έρευνας, ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας έρευνας ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει από 30% έως 50% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε δαπάνες καινοτομίας, έρευνας & ανάπτυξης και είναι επιλέξιμες. Οι ποσοστώσεις παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας, έρευνας, ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

10 %
20 %
40 %

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
40 %
50 %

Το επενδυτικό σχέδιο (ΕΣ) αξιολογείται ως προς τις επενδύσεις καινοτομίας, έρευνας & ανάπτυξης που περιλαμβάνει, μέσω των παρακάτω δεικτών:

Δείκτες Καινοτομίας

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενδεικτικοί εξεταζόμενοι δείκτες είναι ότι το αντικείμενο της έρευνας

Δείκτες Καινοτομίας

  • α)χρηματοδότηση διδακτορικών STEM,
  • β)ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας STEM ως προς το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί το ΕΣ,
  • γ)δημιουργία νέου προϊόντος ή νέας υπηρεσίας (όχι νέου brand),
  • δ)κατοχύρωση trademark σε χώρα του συστήματος MADRID
  • ε)κατοχύρωση design σε μία χώρα συστήματος HAGUE και
  • στ)το ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριμένες κατηγορίες ΚΑΔ (πχ 21, 26, 27, 28, 29, 30, 58.2, 62, 63, 71.2, 72)

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενδεικτικοί εξεταζόμενοι δείκτες είναι ότι το αντικείμενο της έρευνας

  • α)σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες του Horizon Europe (πχ γεωργία, δασοκομία κ.α) της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης RISE (πχ Αγροδιατροφή, Τεχνολογίες Πληροφορικής κ.α),
  • β)προβλέπει την διεξαγωγή συστηματικής έρευνας ή και της πειραματικής ανάπτυξης,
  • γ)στοχεύει στην δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή βελτίωση των υφιστάμενων
  • δ)στοχεύει στην δημιουργία νέων ή βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής