Ελλάδα 2.0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  • Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδυτικών Σχεδίων

Το χρηματοδοτικό σχήμα των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτεται από δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης σε ποσοστό έως 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, μέσω ίδιας συμμετοχής του επενδυτή σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους και μέσω Δανείου Συγχρηματοδότησης της Τράπεζας σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.

  • Επιτόκιο Δανείων ΤΑΑ

Το επιτόκιο του δανείου ΤΑΑ καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το επιτόκιο των δανείων συγχρηματοδότησης, καθορίζεται σύμφωνα με την υφιστάμενη πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.

  • Περίοδος Διαθεσιμότητας Πόρων ΤΑΑ

Καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων ορίζεται η 26/08/2026, υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

  • Πώς θα το αποκτήσετε

Για να ενημερωθείτε για τα Δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη διαδικασία απόκτησής τους επισκεφθείτε ένα κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας, ή καλέστε στο +30 2810 338800

Η υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αποτελεί και την κεντρική πύλη εισόδου όλων των ιδιωτικών επενδύσεων που δύναται να λάβουν χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για να υποβάλετε την πρότασής σας επισκεφθείτε το https://greece20-loans.gov.gr/welcome/ ,επιλέγοντας την Παγκρήτια ως τράπεζα συνεργασίας

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχοντας στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» υπέγραψε επιχειρησιακή συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την τόνωση και περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής ιδιωτικής επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινά τη διάθεση δανείων για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Δικαιούχος αποδοχής δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας δύναται να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τις προϋποθέσεις που αποτυπώνονται στην Πρόσκληση που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση.

Το ύψος της χρηματοδότησης με δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται βάσει συντεταγμένου προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών και Επενδυτικού Σχεδίου σύμφωνα με τους παραπάνω 5 πυλώνες, καθώς και κάλυψης συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων ΤΑΑ

Δικαιολογητικά και Υποδείγματα

Οδηγίες Εφαρμογής Υποχρεώσεων Επικοινωνίας για Επιχειρήσεις