ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η Παγκρήτια Τράπεζα είναι δίπλα σας έτσι ώστε να μπορέσετε να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση με τη μορφή δανείου για επενδύσεις σε έργα και πρωτοβουλίες που:

  • Προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.
  • Στηρίζουν την καινοτομία και την έρευνα.
  • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων.
  • Ενισχύουν την εξωστρέφεια της επιχείρησής σας.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

20 %
40 %
50 %

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
40 %
50 %

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΈΔΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

10 %
20 %
40 %

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
40 %
50 %

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

10 %
20 %
40 %

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
40 %
50 %

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση

Υφιστάμενες συνεργασίες
Νέες συνεργασίες και εξαγορές / συγχωνεύσεις

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
40 %

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Ύπαρξη εναλλακτικά:

  • Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας)
  • Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)

Εναλλακτικά

  • Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως ποσοστό του κύκλου εργασιών ((οικονομικά στοιχεία τριετίας)
  • Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)
20 %
40 %
50 %

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
40 %
50 %

Ειδικά για τις περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών, η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης με δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών και ΕΣ σύμφωνα με τους 5 πυλώνες του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

Σε περίπτωση που ένα Επενδυτικό Σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους εξεταζόμενους πυλώνες λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών που απαιτούνται, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 30%, εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται τουλάχιστον σε 30%.