ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε συνδυασμό με τα κριτήρια της επιλεξιμότητας των φορέων, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας ανεξαρτήτως μεγέθους, εξαιρουμένων συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες ενδεικτικά είναι

 1. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία
 2. Δραστηριότητες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες
 3. Χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή αμυντικών προϊόντων που απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο
 4. Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό, τα τυχερά παιχνίδια, εμπόριο του σεξ.
 5. Εξαιρούμενες δραστηριότητες από την χρηματοδότηση του Horizon Europe
 6. Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για την συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία..
 7. Δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων (με ορισμένες εξαιρέσεις)
 8. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων πουν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (με ορισμένες εξαιρέσεις)
 1. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
 2. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης (με ορισμένες εξαιρέσεις)
 3. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
 4. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας (με ορισμένες εξαιρέσεις)
 5. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον (με ορισμένες εξαιρέσεις)