ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

Εξετάζεται είτε η ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε η δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση. Η ποσόστωση του δανείου υπολογίζεται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου όπως παρακάτω:

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση.

Υφιστάμενες συνεργασίες
Νέες συνερ-γασίες και εξ-αγορές/ συγχω-νεύσεις

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30 %
50 %

Ενδεικτικά κριτήρια για την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι:

  • Δέσμευση του επενδυτή ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε υφιστάμενο/νέο συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία
  • Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην συνεργασία κατά τα 3 προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών
  • Τουλάχιστον 20% των επιλέξιμων δαπανών αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας

Το Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνει νέο σχήμα που προκύπτει από εξαγορά/συγχώνευση και ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων, σε επίπεδο ομίλου, που συμμετέχουν στην εξαγορά/συγχώνευση κατά τα 3 προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών